МОН ДНР Міністерство освіти і науки ДНР
Державна установа
«Інститут прикладної математики і механіки»
 
 
 


Контакти

Адреса: ДНР 83114, місто Донецьк, Ворошиловський район, вулиця Рози Люксембург, будинок 74

Тел.: (062) 311-03-91
Факс: (062) 311-01-75
E-mail:
 

Відділи

Відділ прикладної механіки

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • Аналітична динаміка твердого тіла і систем твердих тіл
 • Застосування топологічних методів у дослідженні інтегровних і неінтегровних гамільтонових систем
 • Теорія стійкості дискретних та імпульсних систем
 • Теорія керування нелінійними динамічними системами, обернені системи керування
 • Методи компютерного моделювання і візуалізації руху у динаміці твердого тіла
 • Динаміка колісних екіпажів та гіроскопічних приладів
Основна тема фундаментальних досліджень:
етоди дослідження нелінійної динаміки складних механічних систем та математичне моделювання систем взаємодіючих твердих тіл"

Мета роботи:
Формування нових удосконалених моделей аналітичної механіки і розробка оригінальних аналітичних, якісних, комп'ютерних методів дослідження нелінійних задач сучасної механіки систем взаємодіючих твердих тіл. Ефективність запропонованих методів буде підтверджено розв'язанням низки актуальних прикладних проблем теорії гіроскопів та динаміки колісних екіпажів, повним якісним описом різноманітних динамічних і гіроскопічних явищ, аналізом біфуркацій і класифікацією рухів у класичних та сучасних задачах динаміки твердого тіла, оцінками областей стійкості для систем функціонально-диференціальних рівнянь із загаюванням, побудуванням теорії стійкості за частиною змінних для дискретних систем.

Монографії співробітників відділу:
 1. Харламов П.В. Лекції з динаміки твердого тіла. – Новосибірськ: НДУ, 1965. – 221 с.
 2. Харламов П.В. Загальна механіка. – Донецьк: ДонДУ, 1970. – 175 с.
 3. Савченко О.Я. Стійкість стаціонарних рухів механічних систем. – Київ: Наук. думка, 1977. – 160 с.
 4. Горр Г.В., Кудряшова Л.В., Степанова Л.О. Класичні задачі динаміки твердого тіла. Розвиток і сучасний стан. – Київ: Наук. думка, 1978. – 296 с.
 5. Ілюхін О.О. Просторові  задачі нелінійної теорії пружних стрижнів. – Київ: Наук. думка, 1979. – 216 с.
 6. Ковальов О.М. Нелінійні задачі керування і спостереження в теорії динамічних систем. – Київ: Наук. думка, 1980. – 175 с.
 7. Горр Г.В., Ілюхін О.О., Ковальов О.М., Савченко О.Я. Нелінійний аналіз поводження механічних систем. – Київ: Наук. думка, 1984.  – 288 с.
 8. Харламова О.І., Мозалевська Г.В. Інтегродиференціальне рівняння динаміки твердого тіла. – Київ: Наук. думка, 1986. – 296 с.
 9. Савченко О.Я., Ігнатьєв О.О. Деякі задачі стійкості неавтономних динамічних систем. – Київ: Наук. думка, 1989. – 208 с.
 10. Лобас Л.Г., Вербицький В.Г. Якісні та аналітичні методи в динаміці колісних машин. – Київ: Наук. думка, 1990. – 232 с.
 11. Докшевич А.Й. Розв'язки в кінцевому вигляді рівнянь Ейлера–Пуассона. – Київ: Наук. думка, 1992. – 168 с.
 12. Ковальов О.М., Щербак В.Ф. Керованість, спостережуваність, ідентифікованість динамічних систем. – Київ: Наук. думка, 1993. – 235 с.
 13. Харламов П.В. Нариси про основи механіки. – Київ: Наук. думка, 1995. – 407 с.
 14. Лесіна М.Ю. Про математичну модель гіросфери. – Донецьк: ДонДТУ, 1996. – 104 с.
 15. Лесіна М.Ю. Точні розв'язки двох нових задач аналитичної динаміки систем зв'язаних тіл. – Донецк: ДонДТУ, 1996. – 238 с.
 16. Лесіна М.Ю. Задача про рух системи твердих тіл. – Донецьк: ДонДТУ, 1998. – 156 с.
 17. Лесіна М.Ю., Кудряшова Л.В. Нові постановки и розв'язки задач динаміки системи тіл. – Донецьк: ДонДТУ, 1999. – 268 с.
 18. Харламов П.В. Вибрані праці. – Київ: Наук. думка, 2005. – 255 с.
 19. Лесіна М.Ю. Методі нелінійних коливань у задачі про рух системи твердих тіл. – Київ: Наук. думка, 2005. – 194 с.
 20. Вербицький В.Г., Даниленко Е., Новак А., Сітаж М. Вступ до теорії стійкості колісних екіпажів і рейкової колії. – Донецьк: Вебер, 2007. – 255 с.
 21. Горр Г.В., Мазнєв О.В., Щетініна О.К. Прецесійні рухи в динаміці твердого тіла і в динаміці систем зв'язаних твердих тіл. – Донецьк: ДонНУ, 2009.  – 222 с.
 22. Горр Г.В., Мазнєв О.В. Динаміка гіростата, що має нерухому точку. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 364 с.
 23. Гашененко І.М., Горр Г.В., Ковальов О.М. Класичні задачі динаміки твердого тіла. – Київ: Наук. думка, 2012. – 402 с.

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

Протягом 1965–2001 р.р. член-кореспондент НАН України П.В. Харламов був завідувачем відділу прикладної механіки. З 2001 р. по 2009 р. завідувачем відділу була доктор фіз.-мат. наук, професор О.І. Харламова. З 2009 р. обов’язки завідувача відділу прикладної механіки виконує доктор фіз.-мат. наук І.М. Гашененко.

 

СПИСОК  СПІВРОБІТНИКІВ

 1. Провідні наукові співробітники: доктор фіз.-мат. наук, професор  Г.В. Горр, доктор фіз.-мат. наук О.О. Ігнатьєв, доктор фіз.-мат. наук, професор В.Г. Вербицький, доктор фіз.-мат. наук, професор  М.Ю. Лесіна;
 2. старші наукові співробітники: доктор фіз.-мат. наук Б.І. Коносевич, кандидат фіз.-мат. наук  Г.В. Мозалевська;
 3. наукові співробітники: кандидати фіз.-мат. наук  О.С. Волкова, Ю.Б. Коносевич;
 4. інженери  Н.В. Волошина, Д.М. Ткаченко.

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

У 1965 р. у складі Академії наук України було створено Донецький науковий центр (ДНЦ). Сред інших інститутів, що увійшли до складу ДНЦ, був Обчислювальний центр, який в 1970р. було переі меновано в Інститут прикладної математики і механіки (ІПММ). Одним зі створених спочатку при ДНЦ відділів був відділ прикладної механіки, який очолив член-кореспондент АН УРСР, що приїхав з Новосибірська – П.В. Харламов (1924–2001).
Разом із П.В.Харламовим приїхали до Донецька студенти Новосибірського державного університету Г.В. Горр, О.О. Ілюхін, О. М. Ковальов, Ю.М. Ковальов, Б.І. Коносевич, Є.В. Поздняк ович, О.Я. С авченко; наукові співробітники Інституту гідромеханіки АН СРСР Г.В. Мозалевська, Н.С. Хапілова та А.Й. Докшевич з Інституту математики АН Узбецької РСР. Протягом 40 років науковими співробітниками відділу було підготовлено 8 докторських і 40 кандидатських дисертацій. У різний час співробітниками відділу були О.М. Ковальов (з 1967 по 1996 рр.),
А.Я. Савченко  (з 1971 по 1978 рр.),
 А.І. Докшевич (з 1966 по 1995 рр.),  В .С. Єлфімов (з 1975 по 1995 рр.), В.І. Коваль (з 1971 по 1977 рр.),  С.В. Кузнєцов (с 1966 по 1972 рр.), Є.В. Позднякович (з 1969 по 1974 рр.),  О.О. Ілюхін (з 1966 по 1979 рр.), Н.В. Хлыстунова  (з 1997 по 2005 рр.), В.Ф. Щербак (з 1979 по 2012 рр.).
Наразі співробітники відділу підтримують наукові контакти з колишніми співробітниками відділів прикладної і технічної механіки та аспірантами ІПММ НАН України, які працюють у різних вузах Донецька: Донецькому національному університеті, Донецькому національному технічному університеті, Донбаській регіональній академії будівництва і архітектури, Донецькому інституті штучного інтелекту, Донецькому інституті залізничного транспорту та ін.
З 1969 року у відділі щорічно видається науковий журнал “Механика твердого тела”. Журнал включено до списку спеціалізованих видань Вищої атестаційної комісії України. У період 1984–1991 р.р. журнал перекладався англійською мовою видавництвом “Allerton Press” (Нью-Йорк, США). З 1999 р. проводиться реферування наукових статтей журналу англійською мовою для “Zentralblatt für Matematіk” (Берлін, Німеччина). Протягом 32 років головним редактором журналу був член-кореспондент НАН України П.В. Харламов. З 2001 до теперішнього часу цю посаду займає член-кореспондент НАН України О.М. Ковальов.
Співробітники відділів прикладної і технічної механіки беруть участь у роботі щотижневого наукового семінару “Сучасні проблеми динаміки твердого тіла, стійкості і теорії керування” (керівник – О.М. Ковальов). На семінарі нові результати, отримані для різних фундаментальних і прикладних задач механіки, доповідають не тільки співробітники ІПММ, але й учені з інших наукових інститутів та вищих навчальних закладів України і країн СНД.

ДИСЕРТАЦії

Докторські дисертації, захищені співробітниками відділу:
 • Кузнєцов С.В. (1968)
 • Харламова О.І. (1970)
 • Савченко О.Я. (1977)
 • Ковальов О.М. (1981)
 • Горр Г.В. (1983)
 • Ігнатьєв О.О. (1994)
 • Гашененко І.М. (2008)
Кандидатські дисертації, захищені співробітниками відділу:
 • Докшевич А.Й. (1966)
 • Горр Г.В. (1969)
 • Ковальов О.М. (1969)
 • Ілюхін О.О. (1970)
 • Мозалевська Г.В. (1971)
 • Позднякович Є.В. (1972)
 • Коносевич Б.І. (1973)
 • Єлфімов В.С. (1980)
 • Погосян Т.І. (1981)
 • Коваль В.І. (1982)
 • Щербак В.Ф. (1986)
 • Гашененко І.М. (1986)
 • Ткаченко Н.В. (1999)
 • Гладіліна Р.І. (2005)
 • Коносевич Ю.Б. (2008)
 • Волкова О.С. (2010)

Под керівництвом співробітників відділу підготовлені і захищені докторські та кандидатські дисертації:

 • Ілюхін О.О. (1985), Лесіна М.Ю. (1996), Щетініна О.К. (2008), Мазнєв О.В. (2013)

 • Савченко О.Я. (1969), Ковальова Л.М. (1972), Кудряшова Л.В. (1974), Степанова Л.О (1974), Шабанов П.А. (1974), Карагьозов В.А. (1979), Никушева Д.Д. (1979), Ігнатьєв О.О. (1980), Лесіна М.Ю. (1980), Бурлака П.М. (1980), Чудненко О.М. (1980), Вархальов Ю.П. (1985), Брюм А.З. (1986), Губін С.В. (1988), Савченко Я.О. (1991), Вєрховод О.В. (1992), Носирєва О.П. (1992), Гладкова І.В. (1993), Мазнєв О.В. (1993), Узбек О.К. (1993), Бірман І.Є. (1996), Міронова О.М. (2002), Скрипник С.В. (2002), Кучер О.Ю. (2006), Зиза О.В. (2009), Гоголєва Н.Ф. (2013), Зінов'єва Я.В. (2013), Ігнатова К.А. (2013) 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Відділ прикладної механіки разом із відділом технічної механіки організували серію міжнародних конференцій “Стійкість, керування і динаміка твердого тіла”. Ці конференції проводилися в наступні роки: Перша (1969), Друга (1971), Третя (1981), Четверта (1984), П’ята (1990), Шоста (1996), С ьома (1999), В осьма ( 2002), Дев’ята (2005) і Десята (2008). З 1996 р. ці конференції регулярно проводяться один раз на три роки. Місцем проведення останніх трьох з них був пансіонат “Наука” Донецького Національного університету, розташований на березі Азовського моря. На цих конференціях широко представлені основні наукові школи України в галузі механіки, провідні наукові центри країн колишнього Радянського С оюзу і з усього світу.
Крім регулярних конференцій, ІПММ НАН України силами співробітників відділів прикладної і технічної механіки проводить конференції, присвячені науково важливим пам’ятним датам. Так, в 2004 р. ІПММ НАН України разом з Донецьким національним університетом провели міжнародну конференцію “Класичні задачі динаміки твердого тіла”. Вона була присвячена 80-річчю від дня народження видатного вченого, засновника Донецької школи аналітичної механіки, члена-кореспондента НАН України Павла Васильовича Харламова. Підготовкою і проведенням конференції керував Організаційний комітет у складі: академіки НАН України І.В. Скрипник (голова), В.П. Шевченко (співголова), О.С. Космодаміанський; члени-кореспонденти НАН України О.М. Ковальов, О.Я. Савченко; доктори фіз.-мат наук Г.В. Горр, О.О. Ілюхін, М.Ю. Лесіна; кандидати фіз.-мат. наук І.М. Гашененко (відповід. секретар), Г.В. Мозалевська. На конференції було представлено 70 доповідей відомих фахівців із провідних наукових центрів України (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса); Росії (Москва, Волгоград, Ульянівськ, Таганрог); Німеччини (Бремен); Югославії (Бєлград) та ін. У роботі конференції взяв участь академік РАН В.Ф. Журавльов, проректор Бременского університету професор П.Х. Ріхтер, професор Сербського математичного інституту В. Вуйічич; професори О.С. Андреєв, О.В. Болсінов, Д.Д. Лещенко, Л.Г. Лобас, Р.Г. Мухарлямов, В.О. Самсонов, В.В. Соколов, В.Н. Тхай, М.П. Харламов і багато інших відомих учених. Представлені на конференції доповіді відбили сучасний стан досліджень у галузі аналітичної механіки і показали, що напрямки, закладені П.В. Харламовим, актуальні та успішно розвиваються. Конференція з’явилася свідченням глибокої поваги вчених різних країн до П.В. Харламова, підтвердила високий авторитет створеної ним наукової школи.
У 2007 р. ІПММ НАН України разом з Інститутом проблем механіки РАН та Донецьким національним університетом провели міжнародну конференцію “Класичні задачі динаміки твердого тіла”, присвячену 300-річчю від дня народження Леонарда Ейлера – видатного математика, механіка, фізика та астронома, академіка Петербурзької і Берлінської Академій наук, творця динаміки твердого тіла. До складу Організаційного ко мітету конференції увійшли:  член-кореспондент НАН України О.М. Ковальов (голова), академік РАН Ф.Л. Черноусько (співголова), академік НАН України В.П. Шевченко (співголова),  доктори фіз.-мат наук  І.О. Болграбська, Г.В. Горр, О.О. Ігнатьєв, В.І. Сторожев, О.І. Харламова;  кандидати фіз.-мат. наук І.М. Гашененко (відповід. секретар), О.О. Киреєнков (відповід. секретар), О.Л. Зуєв, В.В. Кириченко, Ю.М. Кононов, Г.В. Мозалевська, В.Є. Пузир ьов, В.Ф. Щербак. На конференцію було представлено 143 доповіді від 186 вчених з 15 країн. Фактично в її роботі взяли участь 100 чоловік з восьми країн:  Україна – 52, Росія – 40, Польща – 3, Австрія – 1, Німеччина – 1, Єгипет – 1, Канада –1, Румунія – 1. Було зроблено 94 доповіді, у тому числі 16 пленарних і 20 секційних лекцій на запрошення о ргкомітету, 45 повідомлень у секціях та 13 стендових доповідей. У роботі конференції взяли участь 36 професорів і докторів наук, 30 кандидатів наук та 34 чоловіка бе з вченого ступеня, у тому числі – 15 аспірантів. На запропонування учасників у рамках конференції було проведено два засідання Круглого столу: “Успіхи і проблеми сучасної вищої освіти”.

НАУКОВІ  КОНТАКТИ
Відділ бере участь у виконанні “Договору про співробітництво між Інститутом проблем механіки РАН (Москва, Росія), Донецьким національним університетом і ІПММ НАНУ”. Проводиться обмін публікаціями з фундаментальних і прикладних проблем у галузі теоретичної механіки.
Відділ підтримує наукові контакти з кафедрою теоретичної механіки та кафедрою диференціальної геометрії і застосувань (професор А.Т. Фоменко) Московського державного університету, з професором О.Д. Брюно з Інститут у прикладної математики ім. М.В. Келдиша (Росія). І.М. Гашененко веде спільні дослідження з професором П.Х. Ріхтером з Інституту теоретичної фізики Бременського університету (Німеччина), відомим фахівцем у теорії динамічних систем. Г.В. Горр підтримує наукові контакти з професором Х. Яхья із Мансурського університету (Єгипет). О.О. Ігнатьєв разом із професором K. Кордуняну (університет м. Арлінгтон, США) виконали науковий проект “Исследования устойчивости инвариантных множеств систем функционально-дифференциальных уравнений с запаздыванием” (програма COBASE).
Укладено договір про спільну науково-педагогічну діяльність з факультетом прикладної математики Чендуського об’єднаного університету (Китай). У рамках цього договору В.Ф. Щербак бере участь у виконанні наукового проекту “Разработка методов и алгоритмов решения прямых и обратных задач управления нелинейными динамическими системами с приложением в динамике систем твердых тел”.
Н.В. Хлистунова взяла участь у виконанні проекту "Dynamіcal Modellіng of Satellіte Slew іn Manoeuvres for Autonomous Small to Medіum Sіze Satellіtes" у Сюррейському Космічному Центрі (університет Сюррей, Великобританія).
 1. Харламова О.І.
   
  Павло Васильович Харламов. – Донецьк: ІПММ НАН України, 2001. – 130 с.
   
  Скачати у форматі PDF
 2. Харламов П.В.
   
  Вибрані праці. – Київ: Наукова думка, 2005. – 255 с.
   
  Скачати у форматі PDF
 3. Горр Г.В., Кудряшова Л.В., Степанова Л.О.
   
  Класичні задачі динаміки твердого тіла. Розвиток і сучасний стан. – Київ: Наук. думка, 1978. – 296 с.
 4. Харламова О.І., Мозалевська Г.В.
   
  Інтегродиференціальне рівняння динаміки твердого тіла. – Київ: Наук. думка, 1986. – 296 с.
 5. Докшевич А.Й.
   
  Розв'язки в кінцевому вигляді рівнянь Ейлера–Пуассона. – Київ: Наук. думка, 1992. – 168 с.
 6. Ковальов О.М., Щербак В.Ф.
   
  Керованість, спостережуваність, ідентифікованість динамічних систем. – Київ: Наук. думка, 1993. – 235 с.
 7. Харламов П.В.
   
  Нариси про основи механіки. – Київ: Наук. думка, 1995. – 407 с.
 8. Харламов П.В.
   
  Критика некоторых математических моделей механических систем с дифференциальными связями // Прикл. математика и механика. – 1992. – 56, вып. 4. – С. 683-692.
   
  Скачати у форматі PDF
 9. Харламов П.В.
   
  Об уравнениях движения системы твердых тел
   
  Скачати у форматі PDF
 10. Харламов П.В.
   
  Составной пространственный маятник // Механика твердого тела. – 1972. - Вып. 4. – С. 73-82.
   
  Скачати у форматі PDF
 11. Ігнатьєв О.О.
   
  On the asymptotic stability in functional-differential equations // Proc. Amer. Math. Soc., 127 (1999), no. 6, 1753-1760.
   
  Скачати у форматі PDF
 12. Гашененко І.М.
   
  Angular velocity of the Kovalevskaya top // Regular and Chaotic Dynamics. – 2000. – 5, No. 1. – P. 107-116.
   
  Скачати у форматі PDF
 13. Ігнатьєв О.О.
   
  On the partial equiasymptotic stability in functional differential equations // J. Math. Anal. Appl., 268 (2002), no. 2, 615-628.
   
  Скачати у форматі PDF
 14. Горр Г.В.
   
  Прецессионные движения в динамике твердого тела и динамике систем связанных твердых тел// ПММ. – 2003. – 67, вып. 4. – С. 573–587; translation in J. Appl. Math. Mech. 67 (2003), no. 4, 511–523.
   
  Скачати у форматі PDF
 15. Гашененко І.М., Ріхтер П.Х.
   
  Enveloping surfaces and admissible velocities of heavy rigid bodies // Int. J. Bifurcation and Chaos. – 2004. – 14, no. 8 – P. 2525-2553.
   
  Скачати у форматі PDF
 16. Кордуняну К., Ігнатьєв О.О.
   
  Stability of invariant sets of functional differential equations with delay // Nonlinear Funct. Anal. Appl. 10 (2005), no. 1, 11-24.
   
  Скачати у форматі PDF
 17. Брюно О.Д., Гашененко І.М.
   
  Простые точные решения уравнений Н. Ковалевского // Докл. РАН. – 2006.– 409, № 4. – С. 439-442.
   
  Скачати у форматі PDF
 18. Ігнатьєв О.О.
   
  On the stability of invariant sets of systems with impulse effect // Nonlinear Analysis, 69 (2008), no. 1, 53–72.
   
  Скачати у форматі PDF
 19. Гашененко І.М., Мозалевська Г.В., Харламова О.І.
   
  О редукции уравнений движения гиростата // Механика твердого тела. – 2008. – Вып. 38. – С. 3-19.
   
  Скачати у форматі PDF
 20. Гашененко И.Н., Горр Г.В., Ковалев А.М.
   
  Классические задачи динамики твердого тела. – Киев: Наукова думка, 2012. – 402 с. ISBN 978-966-00-1307-0
   
  Скачати у форматі PDF

П.В. Харламов народився 25 червня 1924 р. у селі Гахово Курської області. Незабаром після його народження родина переїхала до Донецька. Навчання в школі було перерване Вітчизняною війною. Період 1943–46 р.р. – війна та післявоєнна служба в армії, він гвардії рядовий. За участь у боях нагороджений орденом Червоної Зірки і медалями. Роки 1947–52 – навчання на механіко-математичному факультеті Московського університету. Вже там почалася наукова діяльність Павла Васильовича, він вибрав спеціалізацію – теоретична механіка. 1952–59 р.р. – робота в Донецькому індустріальному інституті на кафедрі теоретичної механіки – асистент, старший викладач, завідувач кафедри. В 1955 р. захистив у МДУ кандидатську дисертацію “Движение твердого тела в жидкости”. 

З 1959 по 1965 р. П.В. Харламов – старший науковий співробітник Інституту гідродинаміки Сибірського відділення АН СРСР, м. Новосибірськ. Там у 1964 р. він захистив докторську дисертацію “О решениях уравнений динамики твердого тела”. 
У 1965 р. П.В. Харламова обрано членом-кореспондентом АН УРСР, у зв’язку із цим він переїхав до Донецька і з 1965 року очолював відділ прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки АН УРСР. Він – один з організаторів Донецького Наукового центру, завжди брав активну участь у становленні ДНЦ, у розгортанні фундаментальних та прикладних досліджень з проблем загальної механіки і прикладної математики. 
Від дня заснування Інституту П.В. Харламов думав про створення наукового журналу, у якому публікувалися б роботи, присвячені проблемам динаміки твердого тіла і систем зв’язаних тіл, аналітичної механіки, задачам стійкості, керованості та стабілізації механічних систем. Такий журнал був заснований, і в 1969 р. з’явився випуск 1 республіканського міжвідомчого збірника “Механіка твердого тіла”. В 2002 році вийшов випуск 31. У тридцятьох випусках опубліковано 609 статтей і майже кожна пройшла через руки і розум Павла Васильовича. 
Створений П.В. Харламовым колектив учених (відомий у нашій країні і за кордоном як Донецька школа механіки) виконав ряд глибоких досліджень в аналітичній динаміці,  у прикладних задачах. 
З 1976 р. П.В. Харламов – член Національного комітету СРСР з теоретичної і прикладної механіки. Очолював ряд років Наукову раду з проблеми “Загальна механіка” Академії наук України і був членом Національного комітету з теоретичної і прикладної механіки. У 1984 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки Української РСР”. 
У 1985 р. П.В. Харламова нагороджено Орденом Вітчизняної війни першого ступеня. 
В 1996 р. його обрано членом Академії Нелінійних Наук (академіком АНН). 
Чудовий вчений, П.В. Харламов був блискучим педагогом, що глибоко розумів сучасні вимоги до характера і рівня підготовки наукових та інженерних кадрів, і це особливо важливо у період комп’ютеризації всіх галузей знань. Його лекційні курс и з будь-яких розділів механіки відрізнялися нетрадиційністю побудови, сполученням повної математичної строгості з дивною ясністю викладання. 
П.В. Харламов – автор навчальних посібників із сучасних розділів механіки. Серед його учнів 16 кандидатів і 5 докторів наук. Йому належать 144 наукові праці, серед них п’ять монографій. 
Наукові інтереси П.В. Харламова належать до широкого кола проблем аналітичної динаміки і механіки суцільного середовища. Йому належать результати в динаміці твердого тіла та систем твердих тіл, у просторовій задачі про рух тіла в рідині і рух тіл з порожнинами, заповненими рідиною, в механіці неголономних систем. Він займався динамічними задачами теорії пружності, вивчаючи стійкість конкретних систем, зробив суттєвий внесок у проблему спостережуваності нелінійних систем. 
Центральне місце у дослідженнях П.В. Харламова займає динаміка твердого тіла та систем твердих тел. У цій галузі механіки роботи П.В. Харламова мають першорядне наукове значення, відрізняються новизною і глибиною постановок, високою конструктивністю та ефективністю розвинених методів дослідження, завершеністю кінцевих результатів. 
Протягом усього розвитку динаміки твердого тіла не припинялися пошуки раціонального способу завдання руху твердого тіла. Добре відомі труднощі, з якими і практики, і теоретики зіштовхуються при вирішенні задач про орієнтацію тіла у просторі. Ці труднощі пов’язані з необхідністю звернення до тих або інших узагальнених координат, що задають положення тіла (кути Ейлера та їхні різні модифікації, параметри Родріга–Гамільтона і т.і.). Саме існування багатьох способів завдання руху тіла указує на деякі негаразди в цій області. П.В. Харламов створив позбавлений властивих координатним способам недоліків природний (інваріантний) спосіб завдання руху тіла (метод годографів), заснований на використанні неголономних кінематичних характеристик. Відповідні кінематичні рівняння у науковій літературі називають тепер рівняннями Харламова. На відміну від координатних методів, що дають у найкращому разі лише можливість в результаті обчислень встановити положення тіла в деякий момент часу, метод, заснований на кінематичних рівняннях Харламова, приводить до повного розв’язання задачі: всі особливості руху тіла відслідковуються при цьому на всьому проміжку часу. Ці можливості продемонстровано на найскладніших задачах класичної механіки. Так, якщо раніше побудова розв’язку рівнянь динаміки твердого тіла звичайно зводилася до встановлення аналітичних залежностей основних змінних від часу (С.В. Ковалевська, В.А. Стєклов, С.О. Чаплигін та ін.) і, власне кажучи, мало лише математичний інтерес, то на підставі методу годографів П.В. Харламов та його учні побудували повні розв’язки, одержавши необхідну інформацію про всі властивості руху в цих випадках. Наразі створено алгоритми, на основі яких вся трудомістка частина роботи (обчислювальна та графічна) з побудови повного розв’язку виконується засобами комп’ютера. Остаточний результат може бути виданий у вигляді фільму, що у наочній формі демонструє всі особливості руху тіла і містить необхідну інформацію про положення тіла в кожен необхідний момент часу. 
Метод годографів має важливе прикладне значення. Природний спосіб завдання руху тіла вимагає знання лише тих змінних, значення яких звичайно надходять від датчиків, встановлених на об’єкті, що рухається –за цими даними на ЕОМ найпростішими операціями вирішується задача визначення орієнтації тіла у просторі. 
Великим результатом у динаміці твердого тіла є побудова П.В. Харламовим динамічних рівнянь нової форми. Відмовившись від уявної простоти традиційної форми запису рівнянь руху тіла в проекціях вектора кутової швидкості на головні вісі інерції для фіксованої точки, П.В. Харламов запропонував нові динамічні рівняння, віднесені до впроваджених ним спеціальних осей. Це дозволило звести задачу до порівняно простої системи двох диференціальних рівнянь, кожне з яких має перший порядок і структуру, добре пристосовану до дослідження їх методом інваріантних співвідношень. 
Розроблений П.В. Харламовим конструктивний метод інваріантних співвідношень побудови точних розв’язків нелінійних систем диференціальних рівнянь має велике значення не тільки в самій теорії диференціальних рівнянь, але й при розв’язанні конкретних прикладних задач. Високу ефективність цього прикладного методу продемонстровано П.В. Харламовим та його учнями: побудовано на основі динамічних рівнянь Харламова нові класи точних розв’язків задач динаміки твердого тіла (відомі до цього точні нечисленні розв’язки були отримані різними  авторами з інтервалами в десятки років). На основі методу інваріантних співвідношень було розвинено теорію спостережуваності нелінійних систем, що має важливі застосування до керування об’єктами сучасної техніки. 
Значно узагальнив П.В. Харламов постановки С.О. Чаплигіна, П.В. Воронця, Г.К. Суслова та В.В. Вагнера задач про рух тіла, підпорядкованого неголономним в’язям. Розв’язки його містять відповідні результати зазначених авторів як окремі випадки. 
У задачі про рух системи зв’язаних твердих тіл до останнього часу було тільки два точних розв’язки, що належать до довершеного гіроскопа в кардановому підвісі. П.В. Харламов не тільки суттєво узагальнив ці результати на системи тіл більш складної структури, але й указав випадки інтегровності в інших задачах динаміки систем тіл (супутник з подвійним обертанням, системи гіроскопів Лагранжа та ін.).
У гідродинаміці П.В. Харламову належать широкі дослідження просторової задачі про рух тіла в рідині. Не припускаючи, що обмежуюча тіло поверхня однозв’язна, і ураховуючи циркуляційні течії рідини через отвори та у порожнинах тіла (загалом кажучи, неоднозв’язних), П.В. Харламов запропонував нову форму динамічних рівнянь цієї задачі, узагальнив аналогію В.А. Стєклова. Ним вивчено не тільки стаціонарні (гвинтові) рухи, вісі яких у загальному випадку утворюють конгруенцію, але й побудовано методом інваріантних співвідношень широкі класи розв’язків, як нових, так і узагальнюючих класичні результати Кірхгофа, Стєклова, Ляпунова, Чаплигіна та ін. Під керівництвом П.В. Харламова досліджено стійкість руху у різних задачах механіки систем твердих тіл з урахуванням їх специфіки. 
Кінематичні рівняння П.В. Харламова на основі аналогії Кірхгофа–Жуковського перенесено його учнями у задачі скруту та згину тонких стержнів, де було на їхній основі знайдено і вивчено нові класи просторових форм рівноваги стержнів. 
Відзначимо суттєвий внесок П.В. Харламова у задачу О.Ю. Ішлінського–М.О. Лаврентьєва про поздовжній динамічний згин тонкого стержня. Взявши до уваги можливість появи зон пластичності, П.В. Харламов знайшов залишкові форми стержнів, установивши ефект локалізації деформацій у торця, до якого прикладено ударний імпульс. Подібний ефект він виявив і в задачі про залишкові закритичні форми циліндричної оболонки, що перебуває під дією осьового стискаючого імпульсу. 
Цікавий цикл робіт П.В. Харламова, що належать до руху тіла на підвісі. Вирішено проблему, що стояла близько 50 років, про стійкість першої форми стаціонарного руху тіла на підвісі. Запропоновано нову математичну модель, що ураховує неголономність підвісу, дисипацію в системі та наявність двигуна в експериментальній установці. Усунуто невідповідності результатів експерименту з результатами, які пророкували пропоновані раніше математичні моделі. 
П.В. Харламов у своїх роботах співставляв і критично аналізував існуючі методології в різних підходах формування математичних моделей у динаміці від самих джерел цих напрямків – у Галілея, Ньютона, Лагранжа. Роль таких розходжень він демонстрував на задачах динаміки і, зокрема, на задачі про рух тіла на підвісі. Залучення сучасних комп’ютерних засобів дослідження забезпечило можливість одержання необхідних для такого аналізу результатів як у чисельній, так і у графічній формі. 
В 1985 р. вийшла монографія П.В. Харламова “Основания механики Ньютона”. Відомо, що формування основних понять механіки Ньютона супроводжувалося і супроводжується дискусіями. Павло Васильович вважав, що причини виникнення дискусій належать до того суб’єктивного, що вносить кожен дослідник у модель механічного руху. Із сучасних позицій розглянуто поняття простору, часу, сили. Він установив можливість формування орієнтованої на механіка-прикладника конструкції основ механіки, що приймає в якості вихідного єдине поняття матеріального тіла.
Питаннями основ механіки, філософією та методологією науки, питаннями пізнання П.В. Харламов займався до останніх днів. У випуску 30 “Механики твердого тела”, останньому, що вийшов за життя Павла Васильовича, опубліковано дві його статті. Перша – “Галилей – основатель механики”. Із сучасних позицій охарактеризовано роль Галілея як творця механіки – науки про рух. У першу чергу виділено його заслугу у створенні сучасної методології дослідження явищ навколишнього світу. Підкреслено центральну роль експерименту, значення критичного аналізу гіпотез, що вводяться, та отриманих результатів. Такий шлях дослідження – це шлях, яким П.В. Харламов прямував у всій своїй творчій діяльності. Друга – “Современное состояние и перспективы развития классических задач динамики твердого тела”. В ній Павло Васильович розповідає, якими йому бачаться перспективи розвитку динаміки, дає напуття, приділяючи, як завжди, велику увагу впливу глобальної комп’ютеризації на подальший розвиток і механіки, і математики. 
У лютому 2001 р. Президія Національної Академії наук України присудила (у числі ще двох колег) П.В. Харламову премію імені М.М. Крилова за цикл робіт з математичних проблем аналітичної механіки. 
П.В. Харламов був ініціатором проведення у Донецьку наукових конференцій, перша відбулася в 1969 р. У вересні 2002 р. відбулася VІІІ Міжнародна конференція “Устойчивость, управление и динамика твердого тела”, вона була присвячена пам’яті Павла Васильовича. 
П.В. Харламов помер від хвороби серця 16 березня 2001 р. Пішов з життя видатний учений, вчитель, творець Донецької школи механіки.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Харламов_Павло_Васильович
Харламов_Павло_Васильович

1955

Один случай интегрируемости уравнений движения тяжелого твердого тела в жидкости // Прикл. математика и механика. – 19, вып. 2. – С. 231-233.
Об оценке решений системы дифференциальных уравнений // Укр. мат. журнал. – 7, вып. 4. – С. 471-473.
Движение тяжелого твердого тела в жидкости: Дис. … канд. физ.-мат. наук. – М. –164 с. 

1956

Поступательные движения тяжелого твердого тела в жидкости // Прикл. математика и механика. – 20, вып. 1. – С. 41-50.
Интегрируемые случаи в задаче о движении тяжелого твердого тела в жидкости // Докл. АН СССР. – 107, № 3. – С. 381-383.

1957

Один общий случай интегрируемости уравнений Кирхгофа // Тр. Донецкого индустр. ин-та. – 20, вып. 1. – С. 5-9.
Два линейных интеграла уравнений Кирхгофа // Тр. Донецкого индустр. ин-та. – 20, вып. 1. – С. 41-50.
О линейном интеграле уравнений движения тяжелого твердого тела в жидкости // Тр. Донецкого индустр. ин-та. – 20, вып. 1. – С. 51-67.

1961

Термоупругое рассеяние продольной волны в слое // Прикл. механика и техн. физика. – 2, № 2. – С. 83-88.
О частных интегралах уравнений динамики твердого тела // Четвертый Всесоюзный матем. съезд. Аннотации докл. – Ленинград.

1962

Об уравнениях движения гиростата // Тр. межвуз. конф. по прикл. теории устойчивости движения и аналит. механике. – Казань. – С.57-63.
О линейных интегралах уравнений движения тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки // Докл. АН СССР. – 143, № 4. – С.805-807.
О геометрическом истолковании движений тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки // Межвуз. конф. по прикл. теории устойчивости и аналит. механике. Тезисы докл. – Казань.

1963

Один случай интегрируемости уравнений движения тяжелого твердого тела, имеющего полости, заполненные жидкостью // Докл. АН СССР. – 150, № 4. – С. 759-760.
Об уравнениях движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку // Прикл. математика и механика. – 27, вып. 4. – С. 703-707.
О движении в жидкости тела, ограниченного многосвязной поверхностью // Прикл. механика и техн. физика. – 4, № 4. – С. 17-29.

1964

Одно решение задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Прикл. математика и механика. – 28, вып. 1. – С. 158-159.
Два частных решения задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Докл. АН СССР. – 154, № 2. – С. 287-289.
Кинематическое истолкование движения тела, имеющего неподвижную точку // Прикл. математика и механика. – 28, вып. 3. – С. 502-507.
Кинематическое истолкование одного решения задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Докл. АН СССР. – 158, № 5. – С. 1048-1050.
О решениях уравнений динамики твердого тела // Второй Всесоюзн. cъезд по теор. и прикл. механике. Тезисы докл. – Москва. – С. 221.
О решениях уравнений динамики твердого тела: Дис. … доктора физ.-мат. наук. – Новосибирск: СОАН СССР. – 305 с. 

1965

Полиномиальные решения уравнений движения тела, имеющего неподвижную точку // Прикл. математика и механика. – 29, вып. 1. – С. 26-34.
О равномерных вращениях тела, имеющего неподвижную точку // Прикл. математика и механика. – 29, вып. 2. – С. 373-375.
О решениях уравнений динамики твердого тела // Прикл. математика и механика. – 29, вып. 3. – С. 567-572.
Лекции по динамике твердого тела. Ч. 1. – Новосибирск: изд-во НГУ. – 221 с.

1966

Современное состояние некоторых задач динамики твердого тела // К новым успехам советской науки. Тезисы и сообщ. науч. конф. – Донецк. – С. 206.
Конгруенция осей винтового движения // Тезисы докл. секций математики и механики 1 сессии ДНЦ АН УССР. – Донецк. – С. 14-15.

1967

Конгруенція осей гвинтового руху // Доп. АН УРСР. Сер. А. – № 7. – С. 616-619.

1968

О винтовых движениях тела в жидкости // Математическая физика. – Киев: Наук. думка. – Вып. 5. – С. 188-193.
Про інтегрування рівнянь руху тіла, яке має порожнину, заповнену рідиною // Доп. АН УРСР. Сер. А. – № 2. – С. 142-144. (Співавт. О.Я. Савченко).
Геометрическое истолкование некоторых решений уравнений движения тела, имеющего неподвижную точку // Третий Всесоюзн. cъезд по теор. и прикл. механике. – Москва. – С. 102. (Соавт. Г.В. Горр и др.).
On some Pr oblems of the Dynamic of a Rigid Body // Abstracts of 12 International Congress of Applied Mechanics. – Stanford. – P. 59.

1969

О решении Лагранжа дифференциальных уравнений движения тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 1. – С. 28-33. (Соавт. Е.И. Харламова).
О распределении скоростей в твердом теле // Механика твердого тела. – Вып. 1. – С. 77-81.
Новый случай интегрируемости уравнений движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку // Докл. АН СССР. – 188, № 4. – С. 770-771.  (Соавт. Е.И. Харламова).
Новое решение дифференциальных уравнений движения тела, имеющего неподвижную точку, при условиях С.В.Ковалевской // Докл. АН СССР. – 189,  № 5. – С. 967-968. (Соавт. Е.И. Харламова).
Один окремий випадок інтегровності рівнянь руху гіростату // Доп. АН УРСР. Сер. А. – № 12. – С. 1104-1106. (Співавт. Л.М. Ковальова).

1970

Об одном новом решении задачи о движении тяжелого гиростата // Механика твердого тела. – Вып. 2. – С. 3 -8. (Соавт. Л.М. Ковалева).
Общая механика. Ч. 1. – Донецк: Изд-во Донецкого гос. ун-та. – 175 с.

1971

О преобразовании интегродифференциального уравнения задачи о движении тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 3. – С. 12-16. (Соавт. Е.И. Харламова).
Один случай интегрируемости уравнений движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 3. – С. 57-64.
Гиростат с неголономной св язью // Механика твердого тела. – Вып. 3. – С. 120-130.
Одно решение задачи о движении тяжелого гиростата, подчиненного неголономной  связи  //  Механика  твердого  тела. – Вып. 3. – С.  132-136.     (Соавт. Е.И. Харламова).
Двойной гироскоп Лагранжа // Математика и механика. Тезисы докл. Четвертой Казахстанской межвуз. науч н. конф. по математике и механике. – Алма-Ата. – С. 1-2.
О динамических уравнениях геометрически нелинейной упругой среды // Симпозиум по механике сплошной среды и родственным проблемам анализа. Аннотации докл. – Тбилиси. – С. 45.
Об одном классе движений гироскопа С.В.Ковалевской // Динамика твердого тела. Аннотации докл. Второго республ. совещ. по динамике твердого тела. – Донецк. – С. 22-23.  (Соавт. Г.В.  Мозалевская).
О движении составного пространственного маятника // Динамика твердого тела. Аннотации  докл. Второго республ. совещ.  по  динамике  твердого   тела. – Донецк. – С. 31- 32.

1972

Исследование подвижного годографа угловой скорости в симметричном решении задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 4. – С. 8-24. (Соавт. Г.В.  Мозалевская).
Об уравнениях движения системы твердых тел // Механика  твердого тела. – Вып. 4. – С. 52-73.
Составной  пространственный  маятник  //  Механика твердого тела. – Вып. 4. – С. 73-82.
Задачи движения систем твердых тел; построение новых классов решений // ХIII Международный конгресс по теор. и прикл. механике. Аннотации докл. – Москва. (Соавт. Д.М. Климов и др.)
Алгебраические инвариантные соотношения дифференциальных уравнений динамики твердого тела // Резюме докладов Третьего Конгресса болгарских математиков. – Варна. – С. 199-200.  (Соавт. Е.И. Харламова).
Новые методы исследования задачи о движении твердого тела и систем твердых тел // Вторая Четаевская конф. по анал. механ., устойчив. движения и оптимальному управлению. Аннотации докл. – Казань. – С.16.

1973

Геометрическое истолкование некоторых движений гироскопа С.В.Ковалевской // Механика твердого тела. – Вып. 5.  – С. 5-24. (Соавт. Г.В. Мозалевская).
The method of constructing the exact solutions of a system of differential equations // Integral, differential and functional equation. International conference. – Югославия. Bled. – C. 25.
Один метод построения точных решений системы дифференциальных уравнений и применение его к задачам динамики твердого тела // Второй национ. Конгресс по теор. и прикл. механике. Резюме докладов. – Варна. – С. 59.

1974

Об инвариантных соотношениях системы дифференциальных уравнений // Механика твердого тела. – Вып. 6.  – С. 15-24.
Об алгебраических инвариантных соотношениях уравнений движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку // Механика  твердого  тела. – Вып. 6. – С. 25-34.
Движение гироскопа С.В.Ковалевской в случае Б.К. Млодзеевского // Механика твердого тела. – Вып. 7. – С. 9-17.
Применение метода годографов к построению периодических решений уравнений движения тяжелого твердого тела // Проблемы нелинейных колебаний механических систем. Тезисы докл. конф. – Киев. – С.178-179.
О некоторых утверждениях в динамике твердого тела // Вопросы истории физ.-мат. наук. Тезисы докл. II Всесоюзн. научн. конф. по истории физ.-мат. наук. – Тамбов.

1975

Новые методы исследования задачи о движении твердого тела и систем твердых тел // Проблемы аналитич. механики, теории устойчивости и управления. – М.: Наука. – С. 317-325.
Решения с инвариантными соотношениями некоторых задач динамики твердого тела // История механики гироскопических систем. – М.: Наука. – С. 5-19.
The method of constructing the exact solution of a system of differential equations and its application to the problem of the dynamics of a rigid body // Теоретична и приложна механика. Втори конгресс. Докл. Кн. 1. – София. – С. 199-205.


1976

Исследование решения с двумя линейными инвариантными соотношениями задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку (спец. случаи) // Механика твердого тела. – Вып. 8. – С. 37-56.
Исследование некоторых классов движений твердого тела // IV Всесоюзн. cъезд по теор. и прикл. механике. Аннотации докл. – Киев. – С. 15. (Соавт. П.М. Бурлака и др.)
Нелинейная теория наблюдения динамических систем // IV Всесоюзн. cъезд по теор. и прикл. механике. Аннотации докл. – Киев. – С. 18. (Соавт. Г.В.  Горр и др.)

1977

On a class of asymptotically permanent rotations of a rigid body // Теоретична и приложна механика. Трети конгрес,  кн. 1. – София. – С. 54-58.
Различные варианты одного решения задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 9. – С. 17-24.
Годографы угловой скорости в одном решении задачи о движении тела, имеющего неподвижную точку // Механика твердого тела. – Вып. 9. – С. 24-33.
Некоторые вопросы нелинейной теории наблюдения динамических систем // Докл. АН УССР. Сер. А. – № 3. – С. 244-247. (Соавт. Г.В. Горр, А.И. Докшевич и др.)
New methods in the dynamics of the systems of rigid bodies // IUTAM Symposium dynamics of multibody systems. Abstracts. – Munich, Germany. – C.15-16.
Геометрические методы исследования движения твердого тела // Третья Всесоюзн. Четаевская конф. по устойчив. движения, анал. механ. и управлению движением. Аннотации докл. – Иркутск. – С. 27.
Кривизны годографов угловой скорости гироскопа Лагранжа // Математика и механика, ч. II. (Шестая Казахстанская межвузов. научн. конф. по математике и механике). – Алма-Ата. – С.42-43.
Один случай асимптотически равномерного вращения тела, имеющего неподвижную точку // Докл. АН УССР. Сер. А. – № 2. – С. 144-146. (Соавт. Г.В. Мозалевская).

1978

О годографах угловой скорости гироскопа Лагранжа // Механика твердого тела. – Вып. 10. – С. 10-15.
Об одном классе закритических форм равновесия цилиндрической оболочки при осевом сжатии // Теоретична и приложна механика, изд. IX, кн. 1. – София: Изд-во Болгарской Академии Наук. – С. 112-115. (Соавт. В.А. Карагьозов).
New methods in the dynamics of the systems of rigid bodies // Dynamics of Multibody Systems (IUTAM). – New-York; Berlin: Springer-Verlag. – C. 133-143.
Методы нелинейных колебаний в задаче о движении связки двух тел // Проблемы нелинейных колебаний механических систем. Тезисы докл.– Киев. – С.97. (Соавт. М.Е. Лесина).
Полный анализ всех форм движения тяжелого симметричного гироскопа // Проблемы нелинейных колебаний механических систем. Тезисы докл.– Киев. – С. 97. (Соавт. В.С. Елфимов).

1979

О годографах угловой скорости гироскопа Ковалевской в случае Делоне // Механика твердого тела. – Вып. 11. – С. 3-17. (Соавт. В.И. Коваль).
Разделяющие   движения   гироскопа   Лагранжа   //  Механика   твердого   тела. – Вып. 11. – С. 17-22.

1980

О закритических формах тонкой круговой цилиндрической оболочки // Механика твердого тела. – Вып. 12. – С. 92-96. (Соавт. В.А. Карагьозов).
Динамический изгиб и остаточные деформации гибкого упруго-пластического стержня // Механика твердого тела. – Вып. 12. – С. 96-100. (Соавт. Д.Д. Никушева).
Один точний розв’язок задачі про рух системи двох гіроскопів Лагранжа // Доп. АН УРСР. Сер. А. – № 4. – С. 50-51. (Співавт. М.Ю. Лесіна).

1981

О значении геометрических методов в задачах динамики твердого тела // Устойчивость движения. Аналитическая механика. Управление движением. - М.: Наука. – С. 265-274.
О колебаниях системы n гироскопов Лагранжа, сочлененных сферическими шарнирами. Некоторые классы точных решений // IX Междунар. конф. по нелинейным колебаниям. Тезисы докл.– Киев. – С. 341.
Полное решение задачи о движении гироскопа Ковалевской в случае Делоне // Третье республ. совещ. по проблемам динамики твердого тела. – Донецк. – С. 26. (Соавт. В.И. Коваль).

1982

Движение гироскопа Ковалевской в случае Делоне // Механика твердого тела. – Вып. 14. – С. 38-54. (Соавт. В.И. Коваль).
О некоторых движениях системы n гироскопов Лагранжа // Механика твердого тела. – Вып. 14. – С. 76-82. (Соавт. М.Е. Лесина).
Некоторые классы точных решений задачи о движении системы гироскопов Лагранжа.  В кн.: Математическая физика. – Вып. 32. – С. 63-76.
Построение средствами ЭВМ полного решения задач динамики твердого тела // Научные основы механики машин, конструкций, технологич. процессов. Тезисы докл. Совещание проблемной комиссии научн. сотрудничества академий наук соц. стран. – Фрунзе. – С. 64. (Соавт. М.П. Харламов).
О понятии решения системы дифференциальных уравнений в задачах динамики твердого тела // Третий Республ. симпозиум по дифференц. и интегр. уравнениям. Тезисы докл. – Одесса. – С. 65-66.  (Соавт. М.П. Харламов).
II Республиканское совещание по проблемам динамики твердого тела // Прикл. механика. – 18, № 6. – С. 130-131.  (Соавт. Б.И. Коносевич)
О книге “Механика относительного движения и силы инерции” // Прикл. механика. – 18, № 8. – С. 120-121.
Точные решения задачи о движении системы сочлененных тел // IV Четаевская Всесоюз. конф. по устойчив. движения. – Звенигород. – С. 61. (Соавт. Е.И.  Харламова).

1983

Некоторые классы точных решений задачи о движении двух связанных тел // Докл. АН УССР. Сер. А. – № 3. – С. 53-54. (Соавт. М.Е. Лесина).
Случаи интегрируемости уравнений движения по инерции двух тел, соединенных сферическим шарниром // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. – № 4. – С. 26-41. (Соавт. М.Е. Лесина).
To solve a problem of rigid body dynamics.  What does it mean? // Proceedings of the IUTAM-ISIMM Symposium on modern development in analytical mechanics. – Atti della Accademia delle Scieze di Torino. – P. 535-562. (Соавт. М.П. Харламов).
Построение полного решения задачи об относительном движении твердого тела // Докл. АН УССР. Сер. А. – № 12. – С. 36-38. (Соавт. М.П. Харламов).

 

1984

Некоторые классы точных решений задачи о движении системы тел, соединенных шарнирами // IX Междунар. конф. по нелинейным колебаниям, т. 3. Приложение методов в механике, физике, электротехн., биологии. – Киев. – С. 272-276.
О движении маятника Чаплыгина // X Междунар. конф. по нелинейным колебаниям. – София. – C. 214. . (Соавт. Г.В. Горр, И.Н. Гашененко).

1985

Система гиростатов (точные решения) // Теор. и прикл. механика. Пятый конгресс. Труды. – София: Изд-во БАН. Том. І. – С. 137-140.
Основания механики Ньютона. – М., 1985. – 124 с. (Препринт / АН CCCР –
Ин-т проблем механики; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики; № 250).
Об одной совокупности связанных тел // Пятый нац. конгресс по теор. и прикл. механике. Резюме докл. – Варна. – С. 94. (Соавт. М.П. Харламов).

1987

О постановках и решениях задач механики // Пятая Всесоюзн. Четаевская. конф. Тезисы докл. – Казань. – С.103.

1988

Гиростаты // Докл. АН УССР. Сер. А. – № 9. – С. 38-41.
Понятие  силы  в  механике  Ньютона //  Механика  твердого тела. – Вып. 20. – С. 46-67.

1989

Почему спорят механики об основаниях своей науки? // Исследования по истории физики и механики. – М.: Наука. – С. 186-204.

1990

Механика и теория относительности // Очерки истории естествознания и техники. – Киев. – Вып. 38. – С. 16-24.
Три механики // Сборник трудов V Всесоюзной конф. по аналит. механике, теории устойчивости и управлению движением (аналит. механика, динамика тв. тела). – М.: Вычисл. центр АН СССР. – С. 53-62.
Современное состояние методологии механики // Тезисы докл. Республ. научно-методич. конф. – Донецк. – С. 29-31.

1991

Комментарии к статьям Л.А. Степановой и А.И. Хохлова // Механика твердого тела. – Вып. 23. – С. 36-43.
Как  Л.И. Седов  толкует  механику  Ньютона  //  Механика твердого тела. – Вып. 23. – С. 61-78.

 

1992

Критика некоторых математических моделей механических систем с дифференциальными   связями   //   Прикл.   математика  и  механика. –  56,   вып. 4. – С. 683-692.
Движение. – Донецк. – 50 с. – (Препринт / АН Украины Ин-т прикл. математики и механики; 92.05).
Связи и реакции // Механика твердого тела. – Вып. 24. – С. 95-103.
A critique of some mathematical models of mechanical systems with differential constraints // J. Appl. Maths Mechs. – 56, №. 4. – Рp. 584-594.

1993

Разномыслие в механике.  Донецк. – 100 с. – (Препринт / АН Украины Ин-т прикл. математики и механики; 93.01).
О модели В.В. Козлова // Механика твердого тела. – Вып. 25. – С. 45-62.

1995

Очерки об основаниях механики. Мифы, заблуждения и ошибки. – Киев: Наук. думка. – 407 с.

1996

Существующие конструкции теоретической механики. – Донецк: Изд-во ДонГТУ. – 27 с.
Противоречия в основаниях механики // Facta Universitatis. Ser. Mech., Automatic and Robotics. – Nis: University of NiS. – 2, № 6. – С. 163-168.
Причины противоречий в основаниях механики (Галилей и Ньютон) // Facta Universitatis.  Ser. Mech., Automatic  and   Robotics. – Nis: University of  NiS. – 2, № 6. – С. 169-180.
Возможности устранения противоречий в основаниях механики (Галилей и Ньютон) // Facta Universitatis. Ser. Mech., Automatic and Robotics. – Nis: University of NiS. – 2, № 6. – С. 181-182.

1997

Invariant relations method in multibody dynamics // Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Application s (Proc. 2nd World Congress of Nonlinear Analysis). –  30,  № 6. – С. 3817-3829. (Соавт. A.M. Kovalev).

1998

К постановке задачи о движении тела на подвесе // Тр. Межд. конф. “Математика в индустрии”. – Таганрог. – С. 316-320.
Движение тела на подвесе // Лесина М.Е. Задача о движении системы твердых тел. – Донецк: Изд-во ДонГТУ. – С. 120-130.
Теория и эксперимент при исследовании движения тела на подвесе. – Донецк. – 30 с. – (Препринт / НАН Украины, Ин-т прикл. математики и механики; № 98.02). (Соавт. М.Е. Лесина,  А.П. Харламов).
О соответствии эксперименту существующих теорий движения тела на подвесе // Механика твердого тела. – Вып. 26 (II). – С. 96-111.
Динамика твердого тела // Развитие общей механики в России и Украине в 20–80-е годы XX века. – М.; Киев. – С. 39-53.

1999

Подвиг Галилея. – Донецк. – 25 с. – (Препринт / НАН Украины Ин-т прикл. математики и механики; № 99.06).
Неопределенные множители. - Донецк. – 29 с. – (Препринт / НАН Украины Ин-т прикл. математики и механики; № 99.07). (Соавт. М.Е. Лесина).
Галилей – основатель современной механики // VII Междунар. конф. “Устойчивость,  управление  и  динамика   твердого  тела”. Тезисы  докл. –  Донецк. – С. 12- 13.
Современное состояние и перспективы развития классических задач динамики твердого тела // VII Междунар. конф. “Устойчивость, управление и динамика твердого тела”. Доклад. – Донецк. – 13 с.
Множители Лагранжа // Механика твердого тела. – Вып. 28. – С. 104-114.
Множитель Леви-Чивита // Механика твердого тела. – Вып. 28. – С. 114-129. (Соавт. М.Е. Лесина).

2000

Современное состояние и перспективы развития классических задач динамики твердого тела // Механика твердого тела. – Вып. 30. – С. 1-13.
Галилей  –  основатель   механики  //    Механика   твердого  тела.  –  Вып.  30. – С. 258-283.
Математика и механика. Состояние и тенденции развития их отношений. –Донецк. –  29 с. –   (Препринт / НАН Украины.  Ин-т прикл. математики и механики;   № 00.05).

2001

О различных представлениях уравнений Кирхгофа. – Донецк. – 15 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т прикл. математики и механики; № 01.01). (Соавт. Г.В. Мозалевская, М.Е. Лесина).
О различных представлениях уравнений Кирхгофа // Механика твердого тела. – Вып. 31. – С. 3-17. (Соавт. Г.В. Мозалевская, М.Е. Лесина).

2005

Избранные труды. – Киев: Наук. думка. – 256 с.

2010

1. Горр Г.В., Мазнев А.В. Динамика гиростата, имеющего неподвижную точку. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 364 с.
2. Гашененко И.Н. Кинематическое представление по Пуансо движения тела в случае Гесса // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 12–20.
3. Гашененко И.Н. Возмущенные маятниковые движения твердого тела вокруг неподвижной точки // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 34–49.
4. Игнатьев А.О. О существовании функции Ляпунова в виде квадратичной формы для линейных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журнал. – 2010. – 62, № 11. – С. 1451–1458.
5. Щербак В.Ф. Стабилизация маятниковой системы // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 187–191.
6. Коносевич Ю.Б. Исследование зависимости скорости ухода синхронного гироскопа в кардановом подвесе от угла поворота внутренней рамки // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 125–135.
7. Волкова О.С. Регулярные прецессии гиростата с неподвижной точкой в поле силы тяжести // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 63–76.
8. Волкова О.С., Гашененко И.Н. Маятниковые движения гиростата с переменным гиростатическим моментом // Український математичний конгрес-2009, Секція 1.  Київ: Ін-т математики НАНУ. – 2010. – С. 40–51.
9. Лесина М.Е., Гоголева Н.Ф. Уравнение аксоидов тел в опорном базисе для задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 112–124.
10. Вельмагина Н.А., Вербицкий В.Г. Бифуркационное множество модели двухосного экипажа с немонотонной зависимостью сил увода // Механика твердого тела. – 2010. – Вып. 40. – С. 136–143.
11. Вербицкий В.Г. и др. Анализ результатов экспериментального исследования управляемости и устойчивости движения трехзвенного автопоезда в стационарных и неустановившихся режимах движения // Вісник СНУ ім. Даля. – 2010. – №6(148). – С. 71–80.
12. Вербицкий В.Г. и др. К задаче анализа устойчивости стационарного режима движения автомобиля // Вісник СНУ ім. Даля. – 2010. – №7(149). – С. 153–156.
13. Возняк А.Л., Миронова Е.М. О равномерных вращениях относительно наклонной оси  гиростата с переменным гиростатическим моментом под действием потенциальных и гироскопических сил // Вестник ДонНУ. – 2010. – №1. – С. 36–41.
14. Verbitskii V.G., Khrebet V.G., Velmagina N.O. The  bifurcation set for a two-axes vehicle model with the non-linear dependence of slipping forces // Proc. Int. Conf. on Nonlinear Dynamics, Kharkov, 2010. – P. 219–224.
15. Ignatyev A.O. Quadratic forms as Lyapunov functions in the study of stability of solutions to difference equations //Electron. J. Differential Equations, vol. 2011 (2011), no. 19, P. 1-21.
16. Ignatyev A.O. 
Comments on “On stability of switched homogeneous nonlinear systems” by Lijun Zhang, Sheng Liu, and Hai Lan [J. Math. Anal. Appl. 334 (1) (2007) 414–430], J. Math. Anal. Appl. 373 , 2011, 343–344.

2009

1. Волкова О.С., Гашененко И.Н. Маятниковые вращения тяжелого гиростата с переменным гиростатическим моментом // Механика твердого тела. – 2009. – Вып. 39. – C. 42-49. 
2. Гашененко  И.Н.   О решении Д.Н. Горячева // Механика  твердого  тела. –  2009. – Вып. 39. – С. 29-41.
3. Горр Г.В., Зыза А.В. О редукции дифференциальных уравнений в двух задачах динамики твердого тела // Тр. ИПММ НАНУ. – 2009. – Т. 18. – С. 29–36.
4. Горр Г.В., Мазнев А.В., Щетинина Е.К.   Прецессионные   движения в динамике твёрдого тела и в динамике  систем  связанных  твердых  тел. –  Донецк:   ДонНУ. – 2009. – 222 с.
5. Ignatyev, Alexander O.; Ignatyev, Oleksiy A.  Stability of solutions of systems with impulse effect // Progress in nonlinear analysis research, Nova Sci. Publ., New  York, 2009.P.363-389.
6. Gladilina R.I., Ignatyev A.O. Necessary and sufficient stability conditions for invariant sets of nonlinear impulsive systems // Int. Appl. Mech., vol. 44, no. 2, 2008. – P. 228-237.
7. Ковалев  А.М., Козловский  В.А.,  Щербак  В.Ф. Обобщенная обратимость динамических систем в задачах шифрования // Прикл. Дискретная  математика. – 2009. – № 1. – С. 20–21.
8. Chebanov D., Kovalev A.M., Bolgrabskaya I.A., Shcherbak V.F. On the Usage of Dynamic Vibration Absorbers for Reduction of Forced Vibrations of a System of Coupled Rigid Bodies // Proc. of the ASME 2009 Intern. Design Engineering Technical Conferences.  San Diego, CA, USA (August 30 – September 2, 2009): Paper DETC2009–87731. – P. 143–154.
9. Щербак В.Ф. Определение вектора угловой скорости по его проекции // Механика твердого тела. – 2009. – Вып. 39. – С. 171–180.
10. Коносевич Ю.Б. Скорость ухода динамически несимметричного синхронного гироскопа в кардановом подвесе // Механика твердого тела. – 2009. – Вып. 39. – С. 93–103.
11. Коносевич Ю.Б. Исследование зависимости скорости ухода синхронного гироскопа в кардановом подвесе от параметров двигателя // Тр. ИПММ НАНУ. – 2009. – Т. 19. – С. 139–146.
12. Лосєва Н.М., Горр Г.В., Брусило З.О. Вектори в елементарній математиці. – Київ: Освіта України, 2009. – 208 с.


2008

1. Гашененко   И.Н., Мозалевская  Г.В., Харламова  Е.И. О редукции уравнений движения   гиростата // Механика твердого тела. –  2008. –  Вып. 38. – С. 3-19.
2. Горр Г.В., Миронова Е.М. Об асимптотически–прецессионных движениях сферического гиростата в случае полурегулярной прецессии первого типа // Механика твердого тела. – 2008, № 38. – С. 1–8.
3. Игнатьев А.О. Об эквиасимптотической устойчивости решений двоякопериодических систем с импульсным воздействием // Укр. мат. журнал. – 2008. – 60, № 10. – С. 1317–1325.
4. Ignatyev, Alexander O. On the stability of invariant sets of systems with impulse effect // Nonlinear Analysis, 69 (2008), no. 1, 53-72.
5. Ignatyev, Alexander O.; Ignatyev, Oleksiy A. Investigation of the asymptotic stability of solutions of systems with impulse effect // Int. J. Math. Game Theory Algebra 17 (2008), no.3, P. 141-164.
6. Игнатьев А.О. Об асимптотической устойчивости и неустойчивости относительно части переменных решений систем с импульсным воздействием // Сибирский мат. журнал. – 2008. – 49, № 1. – С. 125–133.
7. Ignatyev  A.O. Lyapunov's second method in problems of the stability of solutions of systems with impulse effect // Proc. in Applied Mathematics and Mechanics. – 2008, P. 2030031-2030032.
8. Ковалев А.М., Козловский В.А., Щербак В.Ф. Обратимые динамические системы с переменной размерностью фазового пространства в задачах криптографического преобразования информации // Прикл. дискретная математика. – 2008. – № 2(2). – С. 39–44.
9. Коносевич Б.И., Коносевич Ю.Б. Модель электродвигателя в теории гироскопов // Тр. ИПММ НАНУ. – 2008. – Т. 17. – С. 88–95.
10. Щербак В.Ф. Синхронизация угловых скоростей гиростатов // Механика твердого тела. – 2008, № 38. – С. 56–60.


2007

1. Болграбская И.А., Коносевич Ю.Б. Устойчивость псевдорегулярных   прецессий синхронного гироскопа в кардановом подвесе, имеющего    динамически несимметричный ротор // Тр. ИПММ НАНУ. – 2007. – 14. – С. 30-40.
2. Гашененко  И.Н., Мозалевская Г.В., Харламова Е.И.  О редукции уравнений Эйлера-Пуассона // Механика твердого  тела. –  2007. –   Вып. 37. – С. 69-84.
3. Гладилина Р.И., Игнатьев А.О. О сохранении свойства устойчивости импульсных систем при наличии возмущений // Автоматика и телемеханика. – 2007. – № 8. – С. 78-85.
4. Горр Г.В., Щетинина Е.К.  Об интегрирующем множителе уравнений динамики твердого тела на инвариантных многообразиях // Доповіді НАНУ. – 2007. – № 1. – С. 60–66.
5. Ковалев А.М., Козловский  В.А., Щербак В.Ф. Динамические системы преобразования информации с переменной размерностью фазового   пространства // Тр. ИПММ НАНУ. – 2007. – С. 98–107.
6. Ковалев А.М., Савченко А.Я., Козловский В.А., Щербак В.Ф. Обращение динамических систем вход–выход в задачах защиты информации // Искусственный интеллект. – 2007. – № 4. – С. 416–424.

2006

1. Болграбская И.А., Коносевич Ю.Б. Влияние динамической несимметрии ротора на стационарные движения синхронного гироскопа в кардановом подвесе // Тр. ИПММ НАНУ. – 2006. –  Т. 13. – С. 12-18.
2. Брюно А.Д., Гашененко И.Н. Простые точные решения уравнений Н. Ковалевского // Докл. РАН. –  2006. – 409, № 4. – С. 438–442.
3. Гашененко И.Н. Изоэнергетические поверхности в задаче о движении твердого тела с неподвижной  точкой // Механика  твердого  тела. –   2006. –   Вып. 36. –  C. 3-12.
4. Горр Г.В., Щетинина Е.К.  Новые классы прецессионных движений гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил // Тр. ИПММ НАНУ. – 2006. – Т. 12. – С. 35-45.
5. Ignatyev A.O., Ignatyev O.A. On the stability in periodic and almost periodic difference systems // J. of  Math. Analysis and Applications. – 2006. – V. 313. – P.678-688.
6. Ignatyev A.O, Ignatyev O.A., Soliman A.A. Asymptotic  stability and instability of the solutions  of  systems  with impulse action // Mathematical Notes. – 2006. – 80, No. 4. – Р. 491-499.
7. Ignatyev A.O., Ignatyev O.A. On the stability in discrete systems // In book "Integral Methods in Science and  Engineering". –  Birkhauser, 2006. – Р. 74-78.
8. Коносевич Б.И., Коносевич Ю.Б. Асимптотическое поведение возмущенных стационарных движений синхронного гироскопа в кардановом подвесе // Механика твердого тела. – 2006. – Вып. 36. –  С. 64–74.
9.  Щербак В.Ф. Идентификация возмущений, действующих на гироскоп // Механика твердого тела. – 2006. – Вып. 36. – С. 90–93.

2005

1. Брюно А.Д., Гашененко И.Н. Конечные решения уравнений Н.Ковалевского // Механика твердого тела. –  Вып. 35. – С. 31-37.
2. Гашененко И.Н. Интегральные многообразия задачи о движении несимметричного гиростата // Тр. ИПММ НАНУ. – 2005. – Т. 10. – С. 24-31.
3. Гашененко И.Н. Бифуркации интегральных многообразий в задаче о движении тяжелого гиростата // Нелинейная динамика. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 33-52.
4. Горр Г.В., Узбек Е.К. О новом решении уравнений Кирхгофа в случае линейного инвариантного соотношения // Прикл. математика и механика. – 2005. – Т. 67, вып. 6. –  С. 931-939.
5. Горр Г.В., Яхья Х.М., Щетинина Е.К.  Об интегрировании уравнений Гриоли в случае одного инвариантного соотношения // Механика твердого тела. – 2005. – Вып. 35. – С. 49-57.
6. Игнатьев А.О. Исследование устойчивости с помощью знакопостоянных функций  Ляпунова  // Укр. мат. вестник. – 2005,  Т.2.  –  C. 61-70.
7. Ковалев А.М., Гашененко И.Н., Кириченко В.В. О хаотических движениях и расщеплении сепаратрис возмущенного движения Гесса // Механика твердого тела. – 2005. – Вып. 35. – С. 19-30.
8. Коносевич Б.И. Об уравнениях движения снаряда, записанных в форме В.С. Пугачева // Механика твердого тела. – 2005. – Вып. 35. – С.73-83.
9. Коносевич Б.И. Модель материальной точки в теории полета снаряда // Тр. ИПММ. – 2005. – 10. – С. 98-107.
10. Коносевич Ю.Б. Критерий устойчивости стационарных движений синхронного гироскопа в кардановом подвесе // Механика твердого тела. – 2005. – Вып. 35. – С. 115-123.
11. Corduneanu C., Ignatyev A.O. Stability of invariant sets of functional differential equations   with delay // Nonlinear Functional Analysis and Applications. USA. – 2005. – V. 10, № 1. – P. 11 -24.
12. Харламова Е.И., Мозалевская Г.В. Динамика твердого тела за 40 лет в Институте прикладной математики и механики НАН  Украины // Наука  и науковедение. – № 4. – С. 110-127.
13. Харламова Е.И., Мозалевская Г.В. Донецкой школе аналитической механики – 40 лет // Научные труды ДонНТУ. – 2005. – Вып. 94. – С. 13-34.
1
4. Харламов П.В. Избранные труды. –  Київ: Наук. Думка. –  2005. – 255 с.
15. Щербак В.Ф. Синтез инвариантных соотношений в задаче наблюдения угловой скорости твердого тела // Механика твердого тела. –  Вып. 35. – С. 224-228.

2004

1. Ignatyev A.O. Asymptotic Stability in Functional Differential Equations with Delay // In book "Integral  Methods in  Science and Engineering"  (Editors: C.Constanda, M.Ahues, and A.Largillier). Birkhauser. – 2004. – P. 97-102.
2. Игнатьев А.О.  Об устойчивости нулевого решения почти периодической системы разностных уравнений // Диф. уравнения. –  2004. – 40, № 1. – С. 98-103.
3. Kovalev A.M,  Bolgrabskaya I.A., Shcherbak V.F. Damping of Manipulator  Forced Oscillations as Control Problem for Underactuated Multibody // 49 Int. Wissenschaftliches Kolloquium “Synergies between  Information and Automation”. Ilmenau (Germany): Shaker Verlag. – 2004. – V. 1. – P. 163-170.
4. Горр Г.В., Узбек Е.К. Дробно-линейный интеграл уравнений Пуассона   в случае трех инвариантных соотношений // Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. – Казань, 2004. – 10, № 2. – С.54-71.
5. Гладилина  Р.И., Игнатьев  А.О. Об устойчивости периодических систем с импульсным воздействием // Мат. заметки. – 2004. – 76, вып. 1. – С.44-51.
6. Gashenenko I.N., Richter P.H. Enveloping surfaces  and  admissible  velocitiesof  heavy rigid bodies // Int. J. of Bifurcations and Chaos. – 14, № 8. – P. 2525-2553.
7. Гашененко И.Н. Бифуркации уровней первых интегралов задачи о движении гиростата с неподвижной точкой // Механика твердого тела. –  2004. –  Вып. 34. – С. 37-46.
8. Гладіліна Р.І. Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості за частиною змінних для імпульсних систем // Вісн. Київ. ун-ту. Кібернетика. – 2004. – Вип. 5. – С.4-7.

2003

1. Харламова Е.И. Донецкая школа механики – преемник и продолжатель классической отечественной механики  //  Наука  та  наукознавство. – 2003. – № 4.
2. Ковалев A.M., Болграбская И.А., Щербак В.Ф. Демпфирование вынужденных колебаний систем тел // Прикл. механика. – 2003. – 39 (49), № 3. – С. 110-117.
3. Горр Г.В.  Прецессионные движения в динамике твердого тела и динамике систем связанных твердых тел // Прикл. математика и механика. – 2003. – 67, вып. 4. – С. 573-587.
4. Barteneva I.V., Cabada A.O., Ignatyev A.O.  Maximum and anti-maximum principles for the general operator of second order with variable coefficients // Applied Mathematics and Computation. – 2003. – 134. – P.173-184.
5. Konosevich B., Konosevich Yu. Investigation of the stability conditions for the stationary motions of gyro in Cardan suspension, supplied with the electric engine // Proc. 7-th Сonference on Dynamical Systems Theory and Applications. – Lódź, December 8-10, 2003. – P. 337-344.
6. Коносевич Б.И. Исследование основного условия устойчивости стационарных движений гироскопа в кардановом подвесе, снабженного двигателем // Механика твердого тела. - 2003. - Вып. 33. - С. 80-89.
7. Savchenko A.Ya., Kovalev A.M., Kozlovskii V.A., Shcherbak V.F.  Inverse dynamical systems in secure communication and its discrete analogs for information transfer // Proc. of  2003 Workshop of Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES 2003, Scuol/Schuls Switzerland). – 2003. – P. 225-228.
8. Гашененко И.Н. Интегральные многообразия в задаче о движении тяжелого твердого тела // Механика твердого тела. – 2003. – Вып. 33. – С. 20-32.
9. Гладилина Р.И., Игнатьев А.О. О необходимых и достаточных условиях асимптотической устойчивости для импульсных систем // Укр. мат. журнал. – 2003. – 55, № 8. – С. 1035-1043.
10. Ковалев А.М., Щербак В.Ф. Обратные системы управления в задачах защиты информации // Искусственный интеллект. – 2003. – № 4. – С. 41-50.
11. Щербак В.Ф.  Синтез виртуальных измерений в задаче наблюдения нелинейных систем // Искусственный интеллект. – 2003. – № 3. – С. 57-69.
12. Khlistunova N.V.  Spectra of symplectic integration mappings for a nearly  axisymmetric rigid body with a fixed point moving free // Механика твердого тела. – 2003. – Вып. 33. – С. 194-203.
13. Болграбская И.А., Коносевич Б.И., Яковенко В.Т. Влияние несимметрии расположения движителей на устойчивость режима висения летательного аппарата // Механика твердого тела. – 2003. – Вып. 33. – С. 109 –118.
14. Щербак В.Ф. Задача отслеживания состояния нелинейной системы при неполной информации о движении  // Механика твердого тела. – 2003. – Вып. 33. – С.127-132.
15. Bernfeld S., Corduneanu C., Ignatyev A.O. On the stability of invariant sets of functional differential equations // Nonlinear Analysis. – 2003. – V. 55. – P. 641-656.

2002

1. Харламова Е.И. Павел Васильевич Харламов. Биография и указатель научных трудов. – Донецк: Изд. ИПММ НАНУ, 2002. – 15 с.
2. Ковалев А.М., Зуев А.Л., Щербак В.Ф. Синтез стабилизирующего управления твердым телом с присоединенными упругими элементами // Проблемы теории управления и информатики. – 2002. – № 6 – С.5-17.
3. Горр Г.В., Узбек Е.К. Об интегрировании уравнений Пуассона в случае трех линейных инвариантных соотношений // Прикл. математика и механика. – 2002. – 66, вып. 3. – С.418-426.
4. Гашененко И.Н. Огибающие поверхности в задаче о движении тяжелого гиростата // Механика твердого тела. – 2002. – Вып.32. – С. 39-49.
5. Гашененко И.Н., Кучер Е.Ю. Характеристические показатели периодических решений уравнений Эйлера-Пуассона // Механика твердого тела. – 2002. – Вып.32. – С. 50-59.
6. Щербак В.Ф. Использование обратных систем в задачах управления // Тр. ИПММ НАНУ. – 2002. – Т. 7. – С.229-235.
7. Коносевич Б.И. Оценка погрешности классической схемы асимптотического интегрирования уравнений движения осесимметричного снаряда // Механика твердого тела. – 2002. – Вып. 32. – С. 88-98.

2001

1. Харламов П.В., Мозалевская Г.В., Лесина М.Е. О различных представлениях уравнений  Кирхгофа // Механика твердого тела. – 2001. – Вып.31. – С. 3-17.
2. Харламова Е.И. “Павел Васильевич Харламов”. – Донецк: Изд-во ИПММ НАНУ, 2001. –144 с.
3. Кудряшова Л.В., Мозалевская Г.В. Геометрические картины движения волчка Ковалевской // История и методология науки: Межвуз. сб. науч. трудов. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. – Вып. 8. – С. 230-238.
4. Гашененко И.Н., Кучер Е.Ю. Анализ изоэнергетических поверхностей для точных решений задачи о движении твердого тела // Механика твердого тела. – 2001. – Вып.31. – С. 18-30.
5. Щербак В.Ф. Обратные системы в задаче наблюдения систем с неопределенностью // Механика твердого тела. – 2001 . – Вып.31. – С. 134-139.
6. Хлыстунова Н.В., Чебанов Д.А. К вопросу о равномерных вращениях системы твердых тел // Тр. ИПММ НАНУ. – 2001. – Т. 6. – С.153-158.
7. Khlistunova N., Chebanov D. On conditions of existence of permanent rotations of the connected rigid bodies system about the vercal vector // Facta Universitatis, Ser.: Mech., Autom. Control and Robotics. – 2001. – 3, № 11. – P. 71-79.
8. Горр Г.В. Об одном классе прецессионно-изоконических движений тела под действием потенциальных и гироскопических сил // Механика твердого тела. – 2001. – Вып.31. – С. 31-37.